Show sitemapNotify a friendPrint page

Styrke 10

 
Lokalmenu
 

Styrke 10 er et uddannelsestilbud, til elever, som efter grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

[Top]

Visitation

Visitationsudvalget Holstebro Kommune afgør hvilke elever der kan optages i 10. specialklasse.

[Top]

Timetal

Undervisning og aktiviteter udgør sammenlagt 840 årlige undervisningstimer, som fordeles over 40 uger og følger folkeskolens feriekalender.

Undervisningen tilrettelægges i tidsrummet kl. 08.10 til kl. 14.00

[Top]

Indhold

I Styrke 10 vil der være fokus på at eleven bliver parat til videre uddannelse.

 • Obligatoriske fag.
  Dansk, matematik og engelsk samt læseundervisning til elever med læsevanskeligheder
 • Brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv
 • En selvvalgt opgave
 • Arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning
 • Tilbudsfag.

Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger.

Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

Der anvendes særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

Undervisning kan gives eleverne på et lavere klassetrin end nævnt i folkeskoleloven.

[Top]

Prøver

Elever i Styrke 10, der har fulgt undervisningen i det pågældende fag frem til prøveafviklingen kan indstille sig til:

 • 10. klasseprøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, og fysik/kemi
 • 9. klasseprøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

Efter aftale med elev og forældre, kan karaktergivning erstattes af en skriftlig udtalelse om standpunkt.

[Top]

Samarbejde med forældre

Vi indgår i samarbejde med forældre:

 • Årligt informationsmøde før opstart
 • Opfølgningssamtaler
 • Formidling af information, succeshistorier og ændring ift. indgåede aftaler
 • Afgørelse om valg af fag og om brobygning træffes af eleven efter samråd med forældrene og elevens lærere - eventuelt med inddragelse af UU
 • Afgørelse om indstilling til prøve træffes af eleven efter samråd med forældrene og vedkommende lærer.
[Top]

Et inkluderende miljø

Styrke 10 skal være et trygt og udfordrende sted at være for alle.

 • Vi møder hinanden med troen på, at alle gør det bedste, de kan
 • Det skal være trygt at bede om hjælp
 • Vi fokuserer på de unges ressourcer og udfordrer det, der er vanskeligt
 • Vi vækker de unges nysgerrighed, som vi ser som vejen til læring og udvikling
 • Vi stiller de spørgsmål, som de unge ikke har stillet sig selv eller fundet svar på i forhold til sig selv og omgivelserne
 • Vi udfordrer de unge til at formulere tanker om relationer, vaner, sundhed - tanker der relaterer til de unges fortid, nutid og fremtid
 • Vi overholder de aftaler, vi laver med de unge og stiller forventning til, at de unge forpligter sig
 • Vi ser socialt samspil, som en forudsætning for trivsel og udvikling, og det vægtes derfor højt, at de unge gives plads til at opbygge venskaber
 • Vi blander os i det sociale samspil, støtter og opfordrer til, at alle inviteres ind i fællesskabet og arbejder aktivt for at skabe et inkluderende miljø, hvor de unge lærer at vise hensyn til hinanden.
[Top]

Pædagogisk tilgang

I samarbejdet med elever, forældre og samarbejdspartenere lægges vægt på:

 • at se den unge i et helhedsperspektiv med inddragelse af forhold, der har indvirkning på den unges trivsel og udvikling
 • et tæt samarbejde med forældre og det professionelle netværk omkring den unge inddrages, som en naturlig del i afklarings- og læringsforløbet
 • en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang.

Vi anvender teori og metoder fra KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Du kan læse mere her: http://www.krap.biz/

[Top]

Læringsmiljø

Undervisningen kombineres med intensive læringsforløb – med udgangspunkt i teorien og tilgang fra True North. Du kan læse mere her: https://www.truenorth.dk/skole-laering/intensive-laeringsforloeb/

 

I undervisning og aktiviteter vægtes:

  • klare rammer og tydelig information
  • en hverdag med udfordrende krav om altid at yde sit bedste
  • at finde balance i spændvidden imellem det trygge og kendte til det nye, udfordrende og udviklende
  • meningsfulde emner med relevans ift. interesse, fremtidsdrømme, uddannelses- og erhvervsretning
  • veksling imellem teori og praktiske øvelser
  • støtte til strukturering
  • målopdeling med opnåelige læringsmål
  • feed-forward & feedback – med fokus på succes
  • hensyn til elevens forudsætninger
  • særlige undervisningsmaterialer – herunder tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen
  • undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe den unge med at klare sig trods funktionsnedsættelser.


Senest opdateret 09.11.2017 13:31 af CT