Gå til sideindhold
Instagram Facebook
Søg
Luk søgefeltet

Ungdomsskolens Udskolingen

 
Lokalmenu
 
[Top]

Målgruppe

Udskolingen er et skoletilbud for elever i aldersgruppen 13 – 18 år, som vurderes at have behov for en specialpædagogisk tilgang og/eller specialundervisning.

Det er Visitationsudvalget på skoleområdet, der visiterer til Udskolingen.


Eleverne har overvejende følgende baggrund for visitering:

- generelle / specifikke indlæringsvanskeligheder

- socio-emotionelle vanskeligheder

- tilknytningsvanskeligheder

- opmærksomhedsforstyrrelse

- udviklingsforstyrrelse

- skolefravær over længere tid

[Top]

Lovgivning

Lov om specialundervisning jf. folkeskoleloven.                   

- 7. klasse AKT

- 10. klasse Styrkeklasse            


Specialpædagogisk skoletilbud jf. ungdomsskoleloven

- 8. og 9. klasse

- Træningsbanen - for elever under 18 år som har afsluttet grundskolen og ikke er

   parate til at påbegynde ungdomsuddannelse.

[Top]

Målsætning

Udskolingens mål er, i samarbejde med forældrene, at den enkelte elev bringes i trivsel og opnår følelsen af at lykkedes med at gå i skole.


Der arbejdes målrettet med:

- at der sker en afklaring og udvikling af elevernes personlige lederskab, sociale

  færdigheder samt bogfaglige og praktiskfaglige kompetencer med henblik på, at fremme

  muligheder for fremtidig uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, og et aktivt

  selvstændigt voksenliv.

- at styrke overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.

[Top]

Inkluderende fællesskaber

Udskolingen har fokus på:

- at de unge lærer at indgå i det sociale samspil med fokus på positiv kommunikation og

  respekt for mangfoldighed.

- at de unge opnår bevidsthed om egne interesser og muligheder samt motiveres til aktiv

  deltagelse i aktiviteter i fritiden.

[Top]

Undervisning og pædagogisk tilgang

Eleverne støttes i forhold til at indgå i almindelige skolerutiner og fag.

Der tænkes anderledes og kreativt i forhold til, hvordan undervisningen tilrettelægges, så eleverne gives mulighed for aktiv deltagelse.


Alle elever tildeles en kontaktunderviser, som indgår i dialog og samarbejde med elev, forældre og samarbejdspartnere om elevens trivsel og udvikling.


Elever gives kontinuerligt feed-back fra kontaktunderviser, og den enkelte elev støttes i forhold til trivsel og fastholdelse af fokus på mål, samt vejledning for fremtidig skolegang og ungdomsuddannelse.


I samarbejdet med elever, forældre og samarbejdspartnere lægges vægt på:

- at se den unge i et helhedsperspektiv med inddragelse af forhold, der har indvirkning på

  den unges trivsel og udvikling.

- et tæt samarbejde med forældre og det professionelle netværk omkring den unge

  inddrages, som en naturlig del i læringsforløbet.


Vi er optaget af teori og metoder fra:

- KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Du kan læse mere her:

https://krap.com/hvad-er-krap/

- Low Arousal Pædagogik. Du kan læse mere her:
https://www.sbu.rm.dk/metoder-og-faglighed/low-arousal/

- Hjernesmart Pædagogik, Anette Prehn. Du kan læse mere her:

https://hjernesmart.dk/hjernesmart-paedagogik-et-vidnesbyrd/


Dagligdagen er kendetegnet ved en høj grad af tydelighed og struktur, overskuelighed og forudsigelighed.

Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger.


Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

Der anvendes særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

Undervisning kan gives eleverne på et lavere klassetrin end nævnt i folkeskoleloven.

[Top]

Test og prøver

Alle elever tilbydes afklaring af det faglige niveau via test.


Som udgangspunkt deltager 8., 9. og 10. klasse i terminsprøver.


Som udgangspunkt tilmeldes alle elever i 9. klasse FP9.

9. klasses elever gennemfører Projektopgave.


Elever i 10. klasse tilbydes FP9 i fagene: dansk, matematik og engelsk.

10. klasses elever gennemfører Obligatorisk Selvvalgt Opgave.


Ved behov for fritagelse for obligatoriske prøver, træffer skoleleder afgørelse ift. de elever prøveaflæggelse ikke vurderes hensigtsmæssige for.

[Top]

Udvidet meddelelsesbog

Udskolingen indgår i samarbejde med både eleven, forældre og det professionelle netværk omkring elevens trivsel og udvikling.


For alle elever udarbejdes en afklarings- og elevplan indeholdende:

- Administrative oplysninger og kontaktoplysninger

- Referat af afholdte møder

- Elevens personlige og sociale kompetencer og udfordringer

- Elevens skolefaglige kompetencer og udfordringer

- Elevens praktiskfaglige kompetencer og udfordringer

- Elevens overvejelser i forhold til fremtidig skole/uddannelse eller arbejdsmarked

- Faglige overvejelser i forhold til plan for fremtidig skolegang, uddannelse eller

  arbejdsmarked.


I forbindelse med afslutning af skoleåret, gennemgås afklarings- og elevplan med eleven, og sendes til forældre samt relevante samarbejdspartnere.

[Top]

Opfølgningsmøder

Ved opstart afholdes et indskrivningsmøde med deltagelse af elev, forældre, det professionelle netværk, og evt. lærer fra tidligere skole.


Herefter afholdes to opfølgningsmøder.

1. opfølgningsmøde med elev, forældre og relevante samarbejdspartnere afholdes oktober.

Her drøftes elevens trivsel og udvikling, det vurderes, om der er behov for øget tværfagligt samarbejde og evt. yderligere udredning og elevens fremtidsdrømme ift. uddannelse drøftes med elev, forældre og UU.


2. opfølgningsmøde ’Udskolingsmøde’ afholdes januar, hvor kommende skoleår drøftes. Mødet danner baggrund for, at der målrettet kan arbejdes mod optagelse til ungdomsuddannelse eller mål for kommende skoleår.

[Top]

Re-visitation

For elever i 7., 8. og 9. klasse vurderes hvert år elevernes trivsel og udvikling, for at sikre, at den enkelte elev er placeret i det rigtige skoletilbud.

Vurderingen sker i dialog med elev, forældre, UU-vejleder, hvorefter der afholdes re-visitationsmøde med PPR.

[Top]

Overgangen til ungdomsuddannelse

Med mål om, at den unge når i mål med uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet indgår vi i tæt samarbejde med UU vejleder omkring:

- vejledning til uddannelse

- virksomhedsbesøg og virksomhedspraktik

- brobygning

[Top]

Fysiske rammer og organisering

Elever er opdelt på mindre hold inddelt efter fagligt niveau og særlige behov.

Eleverne kan modtage undervisning på tværs af hold, når det giver bedre mening for læring og udvikling.


I indretningen af undervisningslokalerne har vi fokus på at understøtte elevernes særlige behov og vores pædagogiske og didaktiske intentioner ift. et inkluderende læringsmiljø.

Karakteristisk er undervisningslokalerne indrettet i mindre miljøer med ro og overskuelighed.

I indretning af gangarealer og pauserum, har vi fokus på at skabe et ungdomsmiljø, som giver muligheder for dannelse af udviklende fællesskaber.

[Top]

Befordring

Der tilbydes bustransport til og fra skole, jævnført gældende bestemmelser.Senest opdateret 11.10.2023 15:13 af CT
Apricore logo