//   

Sproggangen

 
Lokalmenu
 

Sproggangen ved Holstebro Ungdomsskole er Holstebro kommunes modtagerklasse, der er målrettet unge nyankomne tosprogede i alderen 14 til 17 år, der i forhold til skoleforløb er ankommet sent til Danmark. ”Dansk som andetsprog” er udgangspunktet for al undervisning. Eleverne har 28 undervisningslektioner om ugen.

 
[Top]
Målgruppen

De unge kommer typisk fra familiesammenførte flygtninge/indvandrere, familiesammenførte til danskere, kvoteflygtninge, eller som uledsagede unge. Siden oprettelsen af asylcentret i Holstebro, kommer der også elever derfra. Der kan også være tale om unge EU-borgere, hvor forældrene har fået arbejde i Danmark.

 

De unges udgangspunkt er meget forskellig. Nogle elever har en meget begrænset eller slet ingen skolegang, hvorimod andre har en skolegang stort set svarende til hvad danske elever har på samme alderstrin.

 

Mange af de unge flygtninge har oplevet krig og forfølgelse, og har som følge deraf nogle meget voldsomme oplevelser med i bagagen.

 

Sproggangen rummer også elever fra folkeskolens modtagerklasse, hvor de i 14 års alderen overflyttes til Ungdomsskolen, fordi der stadigvæk skal arbejdes med dansk som andetsprog, før de er parate til folkeskolen. Enkelte af Sproggangens elever har været udsluset fra modtagerklasser til folkeskolen, men skiftet har været for svært, og eleven har så fået tilbuddet om Ungdomsskolens Sproggang, hvor fagrækken er smallere, holdene mindre og undervisningen bedre kan tilpasses den enkelte elev.

 
[Top]
Visitation

Det er Holstebro kommunes tosprogskonsulent som tager kontakt til Ungdomsskolen når en ny elev kommer til kommunen. Sproggangen indkalder herefter til et visitationsmøde på Ungdomsskolen. Ved visitationen deltager, den unge og forældrene (hvis den unge er uledsaget deltager en relationsmedarbejder), afdelingslederen, en lærer fra Sproggangen, samt ofte UU vejlederen og en tolk.

 

Ved visitationen aftales opstartstidspunktet. Læs mere om visitationen.

 
[Top]
Struktur, formål og indhold

"Det overordnede formål er, at de unge på lang sigt opnår selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, således at de udvikler selvværd og bidrager positivt til samfundet."

 

På sproggangen i ungdomsskolen afklares de unges faglige, personlige og sociale kompetencer i forhold til skole, uddannelse og erhverv som er realistiske at gennemføre. Kompetenceafklaring i forhold til uddannelse og arbejdsmarked er således et nøglebegreb på Sproggangen, lige så vel som kompetenceudvikling.

 

På Sproggangen arbejdes der målrettet på, at alle unge, sendes videre til folkeskole, uddannelse eller job inden for to år.

 
[Top]
Pædagogiske praksis

Vi arbejder ud fra en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

 

Vi skaber en hverdag med struktur og rammer. I mødet med de unge vægtes tryghed, tydelighed, anerkendelse, nysgerrighed og fællesskabet højt.

 
[Top]
Basislinjen

Basislinjen er for unge der har forskellige sociale, falige og emotionelle problemer. Den unges adfærd forhindrer den unge i at indgå i normale sociale sammenhænge. Til afklaring af den unge indgår PPR som samarbejdspartner. Der udarbejdes et kulturagram. Der laves flere test ex. ordforrådstest. Kraps metoder og redskakaber inddrages ligeledes, så der dannes et helhedsorienteret billede af den unges kompetencer og ressourcer.

 

Formål:

 • At afklare og udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer, så den unge kan indgå i et fornuftigt samvær med andre
 • At den unge styrkes i at få udbytte af skolegangen, så den unge kan indgå på skolelinjen, erhvervslinjen eller videre i andet tilbud.
 • At den unge er mødestabil

 

Læs mere om basislinjens indhold.

 
[Top]
Skolelinjen

Skolelinjen har fokus på et videre skoleforløb i folkeskolen eller VUC med henblik på fortsættelse i det ordinære uddannelsessystem. Som udgangspunkt skal alle så vidt muligt kunne basisdansk og have en grundlæggende matematisk viden, inden de sendes videre.

 

I samarbejde med UU, den unge og forældrene laves en uddannelsesplan, så det er tydeligt for den unge, hvor han eller hun er på vej hen. Der udarbejdes et kulturagram på den unge. Kulturagrammet skal være med til at danne et helhedsorienteret billede af den unge og bruges i afklaringen af den enkelte unges kompetencer og ressourcer?

 

Formål:

 • At afklare elevens muligheder for et videre skoleforløb og gøre eleven klar til dette.
 • At den unge er mødestabil 

 

Læs mere om skolelinjens indhold.

 
[Top]
Erhvervslinjen

 

Erhvervslinien har fokus på de unge, hvor vi vurderer at folkeskolen ikke er en mulighed. Det kan bl.a. være unge som er sent ankomne. Der skal så tidligt som muligt iværksættes en undervisning som kan afklare den unges i erhvervsmæssig retning.

 

 

I samarbejde med UU, den unge og forældrene laves en uddannelsesplan, så det er tydeligt for den unge, hvor han eller hun er på vej hen.

 

Formål:

 • At den unge bliver afklaret i forhold til job og uddannelse
 • At den unge bliver erhvervsparat og motiveret for selvforsørgelse
 • At den unge er mødestabil
 • At den unge har en handleplan/uddannelsesplan med, når vedkommende skal videre fra erhvervslinjen  

 

Læs mere om erhvervslinjens indhold.

 
[Top]
Udslusning af elever fra det udvidede sprogklassetilbud

En vigtig del af afklaringen er den skriftlige dokumentation. Der vil derfor altid følge en opdateret elevplan/ afklaringsplan med på hver enkelt ung i overgangen.

 

 
[Top]
Overgang mellem det udvidede sprogklassetilbud og andre tilbud

Der arbejdes med flg. muligheder:

 • Overgang til folkeskolen 8./9./10.klasser. I 8.og 9. klasse gerne i løbet af skoleåret.
 • Overgang til efterskoler.
 • Overgang til EGU
 • Overgang til en af Ungdomsskolens andre afdelinger (eks.Træningsbanen)
 • Overgang til VUC med dansk som andetsprog, hvis sprogfærdighederne er tilstrækkelige. Dette vurderes ved en test på VUC. UU kontakter VUC mhp. at få den unge testet og få sammensat et skoleskema med SU som forsørgelse.
 • Overgang til Jobcenterets muligheder
 • Overgang til Jobcenter evt. med danskundervisning og praktikaktivitet. Der påhviler familieafdelingen i kommunen at sørge for, at der sker en overdragelse til voksenafdelingen og Jobcenter. Skolen og UU deltager gerne i sådan en overdragelse mhp. at få lavet en realistisk uddannelsesplanlægning for den unge.
 • Overgang til Jobcenter evt. med højskoleforløb
 • Overgang til produktionsskole. For de elever, der har haft et længere forløb i modtagerklassen, som er uafklarede, faglige under middel samt meget umodne. Disse unge vil ofte være i målgruppen til KUU eller EGU på sigt.    

 

Læs mere om udslusning

 

 
[Top]
Forældresamarbejde

Vigtigt for at børnenes skolegang skal lykkes. Vigtigt at børnene oplever at forældre og lærere arbejder sammen, og ”trækker på samme hammel”.

 

For at fastholde en god start, indkaldes der efter ca. 2 måneder til den første forældresamtale. Sammen med forældrene og eleven klargøres drømme og mål, samt en kortlægning af mulighederne for at nå dertil.

 

Der informeres om elevens kundskaber, færdigheder uddannelses- og jobmuligheder, elevens evne til at indgå i almindelig skolekultur, samarbejdsevner, sociale og personlige kompetencer.

 

Vi forklarer om det danske skolesystem: At man i Danmark skal tage ansvar for egen læring, og at det kræver en aktiv indsats fra eleven og opbakning fra forældrene. Det er ikke nok bare at være til stede.

 

Ofte skal forældrene støttes meget i at genvinde og genopbygge forældrerollen – det at være ”en god forælder” i Danmark kan være væsentligt anderledes end at være en god forælder i en del andre kulturer, og det kræver et utroligt tæt samarbejde mellem skole og hjem for at finde den rette vej.

 

Relevante personer kan inviteres med til samtalerne. Eks. vejleder, kontaktpersoner.

 

Forældrene inviteres til mindst 2 årlige samtaler.

 

Der bliver desuden inviteret til to årlige forældremøder. Et lige efter skolestart i august/september, samt et årligt møde hvor forældrene inviteres til et festligt arrangement.Senest opdateret 09.11.2017 12:40 af CT